Staan hier over een aantal jaren woningen in plaats van maïs? Woningzoekenden in Baak hopen van wel. Foto: Alice Rouwhorst

Staan hier over een aantal jaren woningen in plaats van maïs? Woningzoekenden in Baak hopen van wel. Foto: Alice Rouwhorst

Kan en gaat er weer gebouwd worden?

Wonen

BAAK – Hoe vreemd kan het lopen?! Nog maar kort geleden was de Achterhoek een krimpregio. Een begrip met een zeer negatieve lading. In verschillende gemeenten werd door deze ontwikkeling maar mondjesmaat gebouwd of helemaal niet meer. Door vele bouwplannen ging een dikke vette streep.

Door Alice Rouwhorst

De kaarten liggen inmiddels heel anders op tafel. De Achterhoek is door velen ontdekt, mede door corona en de mogelijkheid van thuiswerken. De regio heeft potentie. De vraag naar woningen stijgt, de regio groeit. Oude en nieuwe bouwplannen liggen in verschillende gemeenten weer op de tekentafel. Zo ook in de gemeente Bronckhorst, die een woningbouwambitie heeft tussen de 1700 en 2200 woningen tot 2030. 

Mogelijk woningbouw op terrein voormalige kwekerij Hubers
Op de onlangs gehouden Algemene Leden Vergadering van Baaks Belang hebben, op uitnodiging van Baaks Belang, mevrouw Bernadette Arends (Programma regisseur Wonen) namens de gemeente en de heer Andre Walvoort van Walvoort Ontwikkelaars een presentatie gegeven over de optie woningbouw op het terrein van de voormalige kwekerij Hubers. In overleg met de gemeente en de ontwikkelaars heeft Baaks Belang de presentaties beschikbaar gekregen en op haar website geplaatst om op deze manier inwoners van het dorp te informeren die niet aanwezig waren op de bijeenkomst. Baaks Belang is tevreden dat het beleid van de gemeente is aangepast en dat er ook in Baak weer sprake kan zijn van woningbouw en zelfs van planontwikkeling.

Woonvisie gemeente Bronckhorst
Het huidige gemeentelijk beleid laat woningbouw op het terrein van de voormalige kwekerij weer toe. De gemeente is hierover in gesprek met de eigenaar van de grond en ontwikkelaars of op het terrein een project te realiseren is die past binnen de visie van de gemeente. Deze visie houdt in dat de gemeente inzet op het behouden en versterken van de bestaande (woon)kwaliteiten in de kernen en het buitengebied, zoals het landelijk wonen in een groene omgeving. Daar waar nodig voegt de gemeente kwaliteit aan de woningvoorraad en woonomgeving toe. De gemeente streeft naar een woningvoorraad die duurzaam, betaalbaar en divers is, passend bij de huidige en toekomstige woonbehoefte van haar inwoners.

Uitgangspunten woningbouw
Relevante uitgangspunt van de gemeente zijn vastgesteld in de Woningbouwvisie 2019 – 2025. Daarin staat dat in kleine kernen ruimte is om, op basis van aantoonbare behoefte, woningen toe te voegen. Dit moeten geen grootschalige nieuwbouwwijken zijn, maar de gemeente kiest voor kleinschalige projecten die passen bij de identiteit, uitstraling en stedenbouwkundige structuur van de kern of het gebied. Hierbij gaat inbreiding boven uitbreiding en wordt er rekening gehouden met de opgaven op het gebied van klimaatadaptatie en hittestress. Tevens vindt de gemeente het belangrijk dat ze woningen toevoegt voor mensen met een aantoonbare woonbehoefte die niet in de bestaande woningvoorraad kan worden ingevuld. Op basis van de uitkomsten van het Achterhoeks Woonwensen en LeefbaarheidsOnderzoek (AWLO 2017) en de gesprekken die zijn gevoerd, onderscheiden ze de volgende prioritaire doelgroepen: starters (jongeren tussen 18 en 35 jaar en jonge gezinnen tot 40 jaar met een beperkt budget), ouderen (huur of naar een kleinere, betaalbare en levensloopgeschikte koopwoning), huishoudens (lagere middeninkomens) en mensen in een kwetsbare positie, die zorg en ondersteuning nodig hebben.

Verschillende woningtypen
Op basis van deze uitgangspunten is een schets gemaakt voor het bouwplan in Baak met verschillende woningtypen. Het aantal en type woningen dat er mogelijk gebouwd zou kunnen worden staat nog open. Dit zouden studio’s, 2 onder 1 kap woningen van verschillende groottes, levensbestendige woningen en rij- en hoekwoningen kunnen zijn. Op basis van interesses en aanvragen en de uitgangspunten van de gemeente kan het plan Hubers ontwikkeld worden naar de volgende fase.

Planning
Als alles voorspoedig verloopt, zou er mogelijk in 2025 gewoond kunnen worden in Baak op het terrein van de voormalige kwekerij Hubers. De grove planning is dat er dit jaar plannen gemaakt worden, in 2023 het bestemmingsplan gereed is, in 2024 het terrein bouwrijp wordt gemaakt en de woningen in 2025 gereed zijn.

Aanmelden bij de ontwikkelaar
Baaks Belang heeft als dorpsbelangenorganisatie opgetreden als intermediair tussen belangstellenden voor een woning en de ontwikkelaar Walvoort. Zij heeft de mensen die zich direct bij hen gemeld hadden als belangstellende rechtstreeks geïnformeerd over de mogelijkheid dat de ontwikkelaar, als daar behoefte aan is, het contact overneemt. Nieuwe belangstellenden kunnen zich rechtstreeks, zonder tussenkomst van Baaks Belang, melden bij Walvoort Ontwikkelaars.

Bijblijven
Baaks Belang blijft de ontwikkelingen voor de inwoners van Baak volgen, maar adviseert belangstellenden of belanghebbenden de sites van de gemeente Bronckhorst en/of ontwikkelaars zelf ook in de gaten te houden om up-to-date te blijven over eventuele nieuwbouw in Baak.


Contactgegevens: www.baaksbelang.nl

Gemeente Bronckhorst 0575-750250

Walvoort Ontwikkelaars 026-3515299 of info@walvoortontwikkelaars.nl

Advertenties doorgeplaatst vanuit Contact Bronckhorst-Midden