Het Martinushuus is er bijna

Algemeen

Het Martinushuus is er bijna

BAAK - Op verzoek van Baaks Belang werd vanaf 2018 onderzocht door de Stichting Vrienden van de Parel of het verbouwen van het leegstaande deel van de Martinuskerk tot een volwaardig dorpshuis haalbaar was. Hier hebben, ondanks corona, de ontwikkelingen niet stil gelegen en is er veel gerealiseerd.

Na het verkrijgen van de gemeente van de vereiste ‘Verklaring van geen bezwaar’ konden bijdragen van provincie, gemeente en landelijke fondsen/instellingen worden aangevraagd. Het parochiebestuur had inmiddels schriftelijk toegezegd de plannen te ondersteunen en te zullen meewerken aan een duurzame invulling (in tijd gemeten).

Eigendomssituatie
De plannen voor een dorpshuis in het profane deel stamden uit de tijd dat de parochie het liturgisch deel beheerde en Stichting Vrienden van de Parel het leegstaande deel als dorpshuis gebruikte. Het parochiebestuur heeft inmiddels besloten het kerkgebouw aan de eredienst te onttrekken zodra er een nieuwe eigenaar voor het gehele gebouw is gevonden. Als gebruiker van het profane deel is het eigendom als eerste aan de Stichting Vrienden van de Parel aangeboden. Over de uitgangspunten wordt al geruime tijd met elkaar gesproken. Voor de instandhouding van het gehele gebouw is het noodzakelijk dat er economische dragers bijkomen oftewel een transitie naar andersoortig gebruik voor het huidige liturgische deel. De mogelijkheden daarvoor worden momenteel onderzocht. Het parochiebestuur heeft laten weten daaraan te willen meewerken, omdat voor hen de eigendommen op termijn niet meer functioneel zijn. De realisering van het projectplan ‘Martinushuus’ maakt onderdeel van bedoeld onderzoek uit.

Statuten
Het Martinushuus als dorpshuis wordt een afzonderlijke stichting met een eigen bestuur, Stichting Martinushuus Baak. Deze stichting wordt verantwoordelijk voor de realisering van het activiteitenplan dat destijds in bijeenkomsten met bewoners is samengesteld. De Stichting zal daarvoor dan de benodigde ruimte(n) gaan huren. De precieze vorm daarvoor is nog niet bekend.

De huidige Stichting Vrienden van de Parel van Baak blijft bestaan. Wel wordt de doelstelling in de statuten aangepast. Deze stichting zal zich met name richten op het in stand houden van het cultureel erfgoed op deze locatie (rijks- en gemeentelijke monumenten). De gesprekken over de genoemde transitie worden door deze stichting gevoerd. Met deze opsplitsing in twee afzonderlijke stichtingen wordt een aanzienlijke spreiding van de risico’s bereikt. De huidige donateurs krijgen volgend jaar de gelegenheid om aan te geven of zij donateur van het Martinushuus willen worden of donateur willen blijven van de Stichting Vrienden van de Parel. Het liefst natuurlijk van beide stichtingen.

Martinushuus vele stappen dichterbij
De aanvragen voor subsidies en fondsen zijn in het eerste halfjaar van 2020 de deur uit gegaan. Inmiddels is de benodigde vier ton bijna gedekt. Voor de ongedekte 55.000 euro wordt nog naar oplossingen gezocht, bijvoorbeeld door de gemeenteraad te vragen het gat tussen de gevraagde en toegezegde subsidie alsnog te dichten en onderdelen uit het plan te schrappen. Alhoewel dat laatste absoluut geen voorkeur heeft. De werkgroep is er van overtuigd dat het gat gedicht gaat worden.

Voor het investeringsbedrag zal een inbouw van een huiskamer vanuit een WIKI-housemodel (digitaal geproduceerde houtskeletbouw in bouwpakketvorm) voor ongeveer 45 personen worden gerealiseerd waar ontmoeten centraal staat en het houden van kleinschalige activiteiten. Aansluitend op de huiskamer komt een keuken, de toiletgroep en een invalidentoilet komt achter in de kerk. Tevens zal er een nieuwe invalideningang aan de zuidzijde van de kerk komen met een verhard pad naar de openbare weg en de naastgelegen tuin. Niet onbelangrijk is het aanbrengen van alle nutsvoorzieningen zoals gas, elektra, water en verwarming. Verder zal het resterende multifunctionele deel voor grootschalige activiteiten worden aangepast.

Het Martinushuus is er bijna, maar nog niet helemaal. De uitvoeringsfase breekt aan, zodra het weer kan. De voorbereidingen hiervoor kunnen al wel in gang gezet worden. De werkgroep rekent hierbij op de inzet van vrijwilligers uit het dorp en ook andere belangstellenden zijn uiteraard van harte welkom. Men hoeft geen bouwvakker te zijn. De bouw is vanuit het Wikibouw principe, zie hiervoor het internet. In dit geval telt het gezegde ‘Vele handen maken licht werk’.

Het verwezenlijken van dit project zal de saamhorigheid ten goede komen en een voorziening opleveren waar het dorp trots op kan zijn. De Stichting Vrienden van de Parel hoopt dat de destijds via de enquête uitgesproken steun voor een dorpshuis in de Martinuskerk nog steeds bestaat en ook zal blijken uit deelname aan de uitvoering van het plan en uit de noodzakelijke financiële ondersteuning vanuit de inwoners.

Voor een uiteenzetting van de verschillende calculaties en investeringskosten, zie de website van Baaks Belang. Aanmelden voor het meehelpen bouwen aan het Martinushuus kan bij Arnold Wolbrink, a.wolbrink@hetnet.nl, 06-83323922 of Jan Willemsen, jaboroost@gmail.com, 06-22398114.

Advertenties doorgeplaatst vanuit Contact Bronckhorst Midden