<p>Het zou nog tot 1951 duren voor een monument voor de oorlogsslachtoffers in Hengelo onthuld zou worden. Archief Willy Hermans</p>

Het zou nog tot 1951 duren voor een monument voor de oorlogsslachtoffers in Hengelo onthuld zou worden. Archief Willy Hermans

Achterhoek 75 Jaar geleden

ACHTERHOEK - Aan de hand van krantenberichten blikken we terug op gebeurtenissen uit het verleden. Deze week gaan we 75 jaar terug in de tijd naar april/mei 1946.

Door Willy Hermans

Hengelo - Monument voor de gevallenen
'Zooals reeds eerder is gemeld, had de G.O.I W. het plan opgevat een monument op te richten voor de gevallenen tijdens den oorlog, voor welks oprichting aan B. en W. vergunning was gevraagd en verkregen. Sinds 1940 bestond hier ter plaatse een commissie, die zich hetzelfde doel gesteld had. Donderdagmiddag j.I. kwamen nu beide commissies samen ten gemeentehuize, onder voorzitterschap van den burgemeester, om in dezen tot samenwerking te komen. Men was het spoedig eens om gezamenlijk één monument op te richten, doch over de inscriptie was nogal meeningsverschil. Tenslotte kwam men overeen ongeveer het volgende te laten inbeitelen: „Ter gedachtenis aan hen die vielen voor het Vaderland in de jaren 1940-1945. Hun offer, onze hulde”.
Tevens zullen, bij wijze van oorkonde, alle namen van hen, die vielen, met vermelding van de doodsoorzaak, in het monument worden ingemetseld en zoo mogelijk op een daarvoor vast te stellen tijd, jaarlijks worden voorgelezen. Nog zij vermeld, dat den heer Rovers, opvolger van den beeldhouwer August Fallise uit 's Hertogenbosch, reeds ter plaatse aanwezig is geweest, om de situatie op te nemen en tevens een plan uit te werken.'

Hengelo - Bevrijdingsdag
'De bevrijdingsdag onzer gemeente (1 April 1945) werd Maandag op initiatief van het Oranjecomité herdacht door een optocht (gecostumeerd) van leerlingen der verschillende lagere scholen. Ook waren er eenige door de leerlingen zelf gemaakte voorwerpen bij, o. a. een Engelsche tank, Seyss Inquart in een kool, enz. Een en ander bracht weer eenige vroolijkheid in ons dorp. De stoet werd voorafgegaan door de Chr. Muziekver. Crescendo. Des avonds was er in enkele zalen gelegenheid om een dansje te maken. Van openbare gebouwen, toren en particuliere huizen woei dedriekleur.'

Zelhem - Geen nachtwacht meer
'Door B. en W. is de sinds 1851 bestaande nachtwacht opgeheven. De heeren G.B. Radstake en H.B. Becking zijn op wachtgeld gesteld en resp. benoemd tot waagmeester en controleur der Belastingen. Genoemde heeren hadden tot op heden de taak van nachtwacht vervuld.'

Zelhem - Gerehabiliteerd
'De marechaussee de heer H.J. Reinders is met ingang van heden volledig gerehabiliteerd en bij den plaatselijken politiedienst weer in functie getreden.'

Zelhem - Uitdelingen
'Naar wij vernemen, zal het Ned. Roode Kruis aan de inwoners van de gem. Zelhem huishoudzeep en sigaretten gaan uitdeelen. Deze uitreiking zal waarschijnlijk plaats vinden op heden Vrijdag. Men leze de desbetreffende Aanplakbiljetten.'

Zelhem - Nieuwe burgemeester benoemd
'Nadat Ir. de Fremery ruim een jaar het ambt van burgemeester heeft waargenomen is thans bij. Kon.Besluit met ingang van 1 Mei a.s. de heer H.J. Langman benoemd tot burgemeester dezer gemeente, thans burgemeester van IJlst (Fr.). De heer Langman werd 20 Maart 1906 geboren en werd in 1933Benoemd tot burgemeester van IJlst. De heer Langman is gehuwd, maar heeft geen kinderen. Hij is lid van de Chr. Hist. Unie.'

Hengelo - Verkoop loodsen
'Naar aanleiding van ingekomen inschrijvingen hebben B. en W. dezer gemeente de beide groote loodsen op het voormalig tramterrein verkocht aan de Gereformeerde Kerken te Aalten. Ze zullen worden bestemd voor den bouw van een kerkgebouw te Breedevoort.'

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden