<p>V.l.n.r. Jan Winters, Riekske Wissink en Hent Wissink voor de winkel (opticien en juweliers) aan de Spalstraat. Archief Willy Hermans</p>

V.l.n.r. Jan Winters, Riekske Wissink en Hent Wissink voor de winkel (opticien en juweliers) aan de Spalstraat. Archief Willy Hermans

Achterhoek 100 jaar geleden

Aan de hand van krantenberichten blikken we terug op gebeurtenissen uit het verleden. Deze week gaan we 100 jaar terug in de tijd naar het dagelijkse leven van april 1921 toen het zelfs nog later in april sneeuwde!

Door Willy Hermans

Hengelo – Electrisch licht op komst
De Voorz. van den Raadsvergadering leest het reeds vroeger bij den Raad ingekomen adres voor van notaris Koning, waarbij aangedrongen wordt dat maatregelen genomen worden dat zoo spoedig mogelijk de gemeente aangesloten wordt aan de electrische centrale. De Voorz. deelt mede dat hij persoonlijk een bezoek gebracht heeft aan de directie van het Provinciaal electriciteitsbedrijf en dat aansluiting der gemeente in afzienbaren tijd, in ieder geval binnen 2 jaar plaats heeft. Er wordt volgens een vast plan aan de uitbreiding van het electrisch net gewerkt; Hengelo zal de stroom via Doetinchem, Vorden of via Brummen - Steenderen ontvangen. Nog werd hem medegedeeld en dit kan dienen als troost voor het langere wachten op aansluiting, dat deze steeds nog goedkooper wordt, zoodat hierin voor de gemeente een financieel voordeel gelegen is.

Achterhoek – Zomersch weer in April
Het zomersche weer had gisteren honderden wandelaars en wielrijders naar buiten gelokt, waar het teere groen nu zoo schoone beloften bevat van de komende zomerpracht. Het was er heerlijk, ongewoon warm voor een Aprildag. De thermometer steeg tot 72.7 gr. F. (= 22.6 gr. C.), wat voor dezen tijd van ’t jaar abnormaal hoog is. Zoo’n hooge stand is hier althans in de eerste dagen van April nooit genoteerd. Wel is er op 15 April 1904 een nog hoogere stand opgeteekend: toen stond de thermometer op 78 gr. F. (= 25.6 gr. C.)

Hengelo – Ordeverstoring tijdens uitvoering
Onder de uitnemende leiding van F. Leistikow gaf de muziekvereeniging „Concordia” gisteravond een welgeslaagde uitvoering in het feestgebouw van den heer Lubbers. De verschillende muzieknummers waaronder die voor het concours te Lochem werden op zeer verdienstelijke wijze ten gehoore gebracht. Een deel van het publiek beschouwt zoo’n uitvoering als een welkome gelegenheid om „het nieuws van den dag” te behandelen, aldus voor de liefhebbers van muziek het genot bedervende. De voorzitter der vereeniging sprak hierover na afloop dan ook zijn misnoegen uit en kondigde voor het vervolg maatregelen tegen de ordeverstoorders aan. Door eenige dames en heeren werd ter afwisseling een klein tooneelstukje opgevoerd getiteld: „Terug van de Kongo.” De avond werd besloten met een geanimeerd bal.

Hengelo – Voetbalclub Advendo
Deze week werd een voetbalclub opgericht onder den naam Advendo. Ongeveer een twintigtal jongelieden traden toe. Men zal trachten een geschikt terrein nabij De Spannevogel aan den grintweg naar Vorden te verkrijgen. Er werd een bestuur gekozen bestaande uit G. Takkenkamp en H. Vennegoor. 't Zal worden terzijde gestaan door de heeren Van Dongen, J. H. Tijdink en Kaak.
— Door het Bestuur der nieuw opgerichte R.K. Voetbalclub Advendo is een terrein gehuurd aan den zandweg naar Varsel op ongeveer een kwartier afstand van het dorp.

Hengelo – Vrachtauto voordeliger dan tram
Door de ondernemers Tieleman te Doetinchem, die een stoombootdienst van daaruit op Amsterdam en Rotterdam exploiteeren, is een vrachtautodienst van Doetinchem naar hier ingesteld. Eenmaal per week voor stukgoederen, en voorts, wanneer er groote zendingen zijn. De hier ter plaatse aanwezige graanhandelaren zullen zeker van deze gelegenheid ruim gebruik maken: goedkoopere vrachtprijzen en in 't bijzonder wel, de auto brengt alles op de plaats van bestemming. Dezer dagen had een molenaar in enkele uren tijds van de boot uit Doetinchem 5 last maïs hier in zijn molen. Hij had dus geen ophalen van ’t tramstation meer, behalve deze kosten, won hij veel tijd en bovendien nog ruim den vrachtprijs vanaf 't naaste spoorwegstation.

Hengelo – Visafslag terug
Voor ’t eerst na enkele jaren is hier hedenavond weder vischafslag bij de boterhal gehouden. Er was veel belangstelling. In een oogenblik was de aangevoerde partij verkocht. Het plan bestaat den afslag weder geregeld te houden.

Zutphen – Sneeuw op 15 april
Hedenochtend werden de Zutphenaren, die een blik naar buiten wierpen, verrast door een wintergezicht. In den vroegen ochtend was het gaan sneeuwen en alles lag bedekt met een witte laag. Velden en wegen wit en de bloeiende perenboomen waren nu witter dan ooit. Een les voor de voorspellers om wat voorzichtig te zijn met het beloven van een goed fruitjaar!

Zelhem - Halte Wolfersveen
De plm. 300 ha. groote Ontginningsmaatschappij Het Wolfersveen te Zelhem heeft bij hare terreinen een halte in de spoorlijn Ruurlo-Doetinchem gekregen. Een keurig modern stationnetje met lang terrein en een wissel naar de ontginning is er verkregen. Waarschijnlijk komt in den a.s. zomerdienst deze halte in den officieelen reisgids voor.

Hengelo – Brand door de tram
Dinsdagmiddag omstreeks 7 uur werd plotseling de brandklok geluid. Er bleek brand te zijn bij den heer Wissink, in de Spalstraat. Gelukkig wist men erger te voorkomen, en leed de inventaris van dan winkel nogal wat waterschade. De stoomspuit werkte zeer spoedig doch behoefde niet veel dienst meer te verrichten. Zeer waarschijnlijk ontstond de brand door een vonk uit de machine van den voorbijgaande tram.

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden