‘Nederland in balans door vitaal platteland’

Gemeenten in P10 claimen anderhalf miljard voor Agenda

REGIO - De P10, een samenwerkingsverband van 29 plattelandsgemeenten, waaronder Bronckhorst en Lochem, heeft op woensdag 10 maart de Agenda Platteland gelanceerd. Daarop staan tien concrete punten die opgepakt moeten worden in het belang van heel Nederland, platteland én stad. De P10 nodigt Tweede Kamerleden, bestuurders en andere partners uit om samen de mouwen op te stropen voor deze tien agendapunten en daarmee voor thema’s als bereikbaarheid, werken, toerisme, zorg, wonen, energie- en warmtetransitie.

Ellen van Selm, voorzitter van de P10 en burgemeester van Opsterland: ‘De Agenda Platteland is nodig voor de grote opgaven van Nederland, zoals de energie- en zorgtransitie en het woningtekort. Om de kracht en ruimte van het platteland te kunnen blijven bieden en benutten, moeten we voor het platteland zorgen. Met de Agenda zorgen we voor een robuust platteland met vitale dorpen. We maken concreet wat we willen realiseren voor Nederland en hoeveel investeringen dat vraagt.’ Voor die investeringen claimt de Agenda Platteland ruim een miljard euro incidenteel en daarnaast, voor de integrale woonopgave, een half miljard euro structureel per jaar.

De 10 van de P10
Het P10-netwerk is het netwerk van inmiddels 29 grote plattelandsgemeenten, dat de stem van het platteland laat duidelijk horen. De leden vinden elkaar in de specifieke vraagstukken waar de gemeenten voor staan. De P10 behartigt de gedeelde belangen in Den Haag en Brussel en deelt kennis met haar leden onderling en met andere (externe) partijen. Op de Agenda Platteland staan de volgende punten:
- Een volkshuisvestingsfonds om samen te investeren in nieuwbouw, sloop, verduurzaming, herstructurering van de bestaande woningvoorraad en alternatieve innovatieve woonvormen op het platteland. Want de druk op de woningmarkt is enorm. Het platteland kan een grote rol spelen in de oplossing maar heeft zelf ook een complexe opgave op het terrein van herstructurering, verduurzaming en levensloopgeschikt maken van de woonvoorraad.
- Een financieringsinstrument warmtetransitie voor verduurzaming van particulier woningbezit op platteland en in lintbebouwingen. Warmtetransitie is voor plattelandsgemeenten extra uitdagend door de lage woningdichtheid, de lagere woningwaarde en de gemiddeld hogere leeftijd van bewoners. Het risico van armoede door te hoge energiekosten ligt op de loer.

Energie
- Energiecoöperaties beter positioneren, beperkende regelgeving wegnemen en voorkomen dat marktpartijen voorrang krijgen. Lokale energiecoöperaties leveren een actieve bijdrage aan de energietransitie maar lopen nu tegen een aantal muren op, in wet- en regelgeving op het gebied van energie en warmte, en in het elektriciteitsnetwerk.
- Ruimte voor de kracht van lokale gemeenschappen en krachtige agrarische bedrijven bij de aanpak van klimaatverandering en wateradaptatie. Inwoners en gebruikers hebben immers een sterk organiserend vermogen en zijn goed in staat om grote en innovatieve projecten aan te pakken voor de verduurzaming van ons land.
- Betere en bereikbare eerste- en tweedelijnszorg. Nieuwe, innovatieve zorg- en financieringsvormen zijn nodig om de zorg ook op lange termijn betaalbaar, beschikbaar en bereikbaar te houden. Er is al veel mogelijk, er is draagvlak om samen te werken, maar er zijn ook drempels.

Glasvezel
- Verdergaande digitalisering van het platteland, met name voor die delen waar de aanleg van glasvezel niet rendabel is voor marktpartijen. Snel internet is inmiddels een eerste levensbehoefte. Duizenden gezinnen en bedrijven hebben dit nog steeds niet en staan daardoor buiten het maatschappelijke en economische verkeer.
- Landelijke toeristische gebiedsmarketingcampagne voor het Nederlandse platteland. Zowel het platteland als de steden hebben belang bij een verdere spreiding van het toerisme.
- Subregionaal arbeidsmarktbeleid om jeugd en jonge professionals te interesseren voor carrières op het platteland. Arbeidsmarktbeleid focust nu vooral op stadsregio’s. P10 wil studenten en jonge professionals interesseren voor een carrière buiten de stad.
- Investeren in bedrijventerreinen op het platteland met een goede landschappelijke inpassing, ontsluiting en voorzieningen. In steden is namelijk nauwelijks meer plek voor bedrijven. Op het platteland is er volop ruimte en zijn bedrijven zeer welkom.
- Landelijke souplesse en ondersteuning voor combivervoer goederen en personen. Bereikbaarheid is een groot en groeiend vraagstuk op het platteland. In het combineren van goederen- en personenvervoer is veel winst te halen. Strenge regels houden dit echter tegen.

Samen verder
Het behouden en versterken van de ruimte en organisatiekracht van het platteland lukt alleen als partijen het samen doen. Voor die samenwerking benoemt de P10 drie randvoorwaarden: werken vanuit een gezamenlijk perspectief, met voldoende geld, in krachtige regio’s. Ook daartoe roept de Agenda Platteland op.

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden