<p>Dr. C. Lulofs. Foto: Archief Willy Hermans</p>

Dr. C. Lulofs. Foto: Archief Willy Hermans

Achterhoek 80 jaar geleden - 1941

Kranten-berichten over gebeurtenissen uit het verleden

ACHTERHOEK - Aan de hand van krantenberichten blikken we terug op gebeurtenissen uit het verleden. Deze week gaan we 80 jaar terug in de tijd naar de eerste weken van het oorlogsjaar 1941.

Door Willy Hermans

VORDEN – Dr. Lulofs gehuldigd
‘Maandagmiddag werd ten gemeentehuize in het bijzijn van de Raadsleden, Burgemeester en enkele genoodigden, onze welbekende hulpvaardige dokter Lulofs gehuldigd voor ‘t feit, dat hij 37 jaar gemeente-arts was geweest, waarna hij nu op 65-jarigen leeftijd ontslag had moeten nemen. Een gedenkpenning der gemeente Vorden werd hem aangeboden en ook als blijk van waardeering een gouden armbandhorloge. Ook wij danken hem voor al wat hij in die jaren voor de lijdende menschheid heeft gedaan en we wenschen hem toe, dat hij nog menig jaar in gezondheid zijn praktijk mag voortzetten.’

DOETINCHEM - 14-jarig knaapje door het ijs gezakt en verdronken
‘Maandagmiddag j.l. gingen vier jongens, de 13-jarige A. Nagtegaal, de eveneens 13-jarige W. Isselmann, de 14-jarige B. H. Kuiperij en de 14-jarige H. J. Teunter, allen scholieren uit Langerak, schaatsenrijden op de Strang, welke achter Nederberg in den IJssel uitmondt. Omstreeks 4 uur zakte Teunter door het ijs en onmiddellijk trachtten de anderen hem te hulp te snellen. Dit bleek echter niet eenvoudig, daar het ijs ter plaatse afbrokkelde. Op zoek naar een voorwerp, dat zij hun vriend konden toesteken, werd een lange staak gevonden, doch deze bleek zoo vast in het ijs te zitten, dat ze zelfs met vereende krachten niet was los te krijgen. Onmiddellijk zijn de jongens toen hulp gaan halen in de buurt, doch bij terugkomst bleek deze niet meer te baten. Toen men het slachtoffer op het droge had gebracht, waren de levensgeesten helaas geweken. Het stoffelijk overschot is naar de ouderlijke woning overgebracht. De bevolking in deze buurtschap is zeer onder den indruk van dit droef gebeuren en algemeen is men zeer begaan met de zwaarbeproefde ouders.’

LAAG-KEPPEL - IJswedstrijden
‘Op de ijsbaan nabij de Watermolen hadden Zaterdagmiddag, vanwege de Keppelsche IJsclub wedstrijden in het hardrijden plaats voor kinderen, waarvoor veel animo bestond onder de jeugd. Het heerlijke winterweer werkte een vlotte afwerking van het programma in de hand.

De uitslag was als volgt:
Meisjes van 10 t.m. 12 jaar: 1e pr. Geesje Hunze, Hummelo; 2e Dina Pennekamp, Eldrik; 3e Mies v. d. Berg, Hoog-Keppel; 4e Hermientje Wentink, Hummelo.
Meisjes van 6 t.m. 9 jaar: 1e pr. Jannie Wassink, Hummelo; 2e Jannie Pennekamp, Eldrik; 3e Gerdie Jacobs, Laag-Keppel; 4e Miep Teerink, Hummelo.
Jongens van 10 t.m. 12 jaar: 1e pr. Gerrit Regelink, Hummelo; 2e Hendrik Eggink, Hummelo; 3e Piet Nydam, Hoog-Keppel; 4e Jopie Gudden, Eldrik.
Jongens van 6 t.m. 9 jaar: 1e pr. Jan Koetsier, Laag-Keppel; 2e Jozef Jacobs, Laag-Keppel; 3e Wim Peters, Eldrik; 4e Gerrit Noij, Hoog-Keppel.’

LICHTENVOORDE – Felle brand in eierpakhuis
‘Toen mej. Te Veele te Lichtenvoorde j.l. Zaterdagmorgen om kwart over zeven naar haar werk ging, bemerkte ze dat brand was uitgebroken in het kapitale pakhuis van de firma Pondes, eierenexport aldaar. Hoewel de brandweer direct gealarmeerd werd, bleek aan blusschen niet te denken, temeer daar het pakhuis volgepakt was met kisten, houtwol en andere zeer licht ontbrandbare verpakkingsmaterialen. De brandweer beperkte zich dan ook tot het nathouden van de belendende perceelen en het mag aan haar kranig optreden toe te schrijven zijn, dat deze ten volle behouden zijn. O.m. werd het volgende een prooi der vlammen: 2 personenauto’s en vier vrachtauto’s, ca. 300.000 eieren, 3 eiersorteermachines en 1 spijkermachine, verder veel kisten, houtwol en verpakkingsmateriaal.
Het pakhuis brandde geheel af. Daar het pakhuis direct in een dichte rook gehuld was, kon niets worden gered. De boeken en verdere kantoorbescheiden konden gelukkig nog bijtijds in veiligheid worden gebracht. Een en ander is op beurspolis verzekerd. Naar we vernemen heeft de directie der Geld. Tramwegen de remise aan de Varsseveldscheweg ter beschikking gesteld, zoodat het bedrijf kan worden voortgezet.’

AALTEN - Ingezetene door het Duitsche Landgerecht veroordeeld
‘Het Deutsche Landesgericht heeft Woensdag te Zutphen een zitting gehouden. De 24-jarige slager W. alhier had zich te verantwoorden wegens beleediging van den Führer. Hij was in de plaats zijner inwoning in een café geweest, had daar veel spiritualiën gedronken en ging al zingende naar huis. Op straat liet hij zich beleedigend uit over den leider van het Duitsche volk. Een voorbijganger, die den man waarschuwde, dat hij gevaarlijk spel speelde, kreeg als dank daarvoor een klap, welke hem tegen den grond deed slaan. Dientengevolge kon de man twee dagen zijn werk niet verrichten. De Staatsanwalt, Dr. Koblitz, achtte de beleediging een ernstig delict, dat hij wenschte gestraft te zien met een gevangenisstraf van acht maanden, terwijl hij voor de mishandeling vier maanden gevangenisstraf eischte. Rechter Dr. Jopich veroordeelde den man tot een gezamenlijke straf van zeven maanden gevangenis, met aftrek der preventieve hechtenis.’

KEIJENBURG – Optreden Sjims, Sjems en Sjony
‘Zondagavond trad het gezelschap Sjims, Sjems en Sjony op in de zaal van den heer Hilderink. We hadden reeds veel goeds gehoord van het nog zeer jonge gezelschap dat is samengesteld uit Hengelosche jongens en zijn omtrent het gebodene niet teleur gesteld. Voor het initiatief en de ijver waarmede zij de zaak hebben aangepakt is een woord van lof op zijn plaats. Vrijwel alle voorwerpen die bij de circa vier uur durende voorstelling benoodigd zijn, alsmede een groot gedeelte van de gezongen of gesproken tekst zijn door de leden zelf vervaardigd. Kluchtige éénacters, vroolijke liedjes afgewisseld door één conferencier, kreeg het zeer talrijke publiek achtereenvolgens te genieten. Er is veel gelachen en het was een geslaagde avond voor het jonge gezelschap. Dat dit succes door meerdere gevolgd moge worden wenschen wjj hun van harte toe. De zangnummers werden verdienstelijk op de guitaar begeleid door den heer De Gier.’

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden