Afbeelding: Pixaby
Afbeelding: Pixaby

Schoolexamens afgelast

ACHTERHOEK - Het kabinet heeft besloten dat de centrale schoolexamen worden afgelast. De resultaten van de schoolexamens worden de maatstaf of de leerling al dan niet geslaagd is. Hieronder volgen de meest gesteld vragen.

Gaan de centraal examens door?
Nee, de centraal examens gaan dit jaar niet door. Reden hiervoor is dat scholen en leerlingen in de huidige situatie onvoldoende tijd hebben voor de voorbereiding. Alle centrale examens komen te vervallen, zo ook de centraal schriftelijk en praktische examens (cspe's) in het vmbo, evenals de centrale digitale flexibele examens in vmbo-bb en –kb. De resultaten van de schoolexamens vormen de basis voor het behalen van het diploma dit schooljaar.

Wat betekent het dat de centraal examens niet doorgaan?
Scholen hebben tot en met juni de tijd om de schoolexamens af te ronden. De resultaten van de schoolexamens vormen de basis voor het behalen van het diploma dit schooljaar.

Hoe wordt nu bepaald naar welke vervolgopleiding de leerling doorstroomt?
Een leerling kan op basis van de schoolexamenresultaten een diploma behalen. De doorstroom naar het vervolgonderwijs gebeurd op basis van dat diploma. In overleg met het vervolgonderwijs komt er extra aandacht voor het begeleiden en ondersteunen van instromende studenten.

Gaan de schoolexamens wel door?
Ja, de schoolexamens gaan door. Scholen hebben de komende periode de tijd om leerlingen op afstand voor te bereiden en de schoolexamens af te nemen. Omdat er geen centrale examens volgen, hebben de scholen hier extra tijd voor. Vanwege die extra tijd kan er meer gespreid worden. Scholen wordt gevraagd om in lijn met de nieuwe maatregelen de schoolexamens zo veel mogelijk op afstand te doen. Waar nodig hebben scholen de ruimte om hun Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) aan te passen om dit te realiseren. Scholen kiezen zelf een passende manier voor de afname van het schoolexamen. Dat kan bijvoorbeeld via (beeld)bellen, maar ook fysiek op school of in kleinere groepen.

Hoe zit het met de gezondheid en veiligheid van leerlingen en leraren bij de schoolexamens?
Bij het afnemen van de schoolexamens staat de gezondheid voorop. Scholen zijn vrij in de vorm van het schoolexamen. Er kunnen bijvoorbeeld mondelinge examens telefonisch worden afgenomen. Als fysieke aanwezigheid nodig is, dan moeten de richtlijnen van het RIVM worden nageleefd. Zo moet iedereen met gezondheidsklachten thuis blijven. Voorbereidend op de schoolexamens geven de scholen onderwijs op afstand. Na het verschijnen van het rapport van het RIVM, dat rond 6 april wordt verwacht, volgt een nieuwe afweging. Tot die tijd gelden de richtlijnen van het RIVM.

Hoe zit het met de aanmelddatum voor een vervolgopleiding?
De aanmeldingsdeadline voor het hoger onderwijs is verplaatst van 1 mei naar 1 juni. De deadline voor mbo van 1 april naar 1 mei. Hierdoor hebben leerlingen meer ruimte voor hun studiekeuze in deze ongewone tijden. Leerlingen worden gevraagd zich wel voor 1 mei aan te melden en deel te nemen aan activiteiten om de toekomstig student voor te bereiden op het hoger onderwijs.

Wat gebeurt er als niet alle schoolexamens zijn afgenomen?
Scholen kunnen het PTA aanpassen als dat nodig om is om de schoolexamens af te kunnen nemen. Daarbij moeten alle eindtermen worden gedekt. De diplomabeslissing zal in deze gevallen worden genomen op basis van de tot dan toe afgesloten schoolexamens.

Wanneer krijg ik als school/leerling meer informatie over alle consequenties van deze maatregel?
In de komende periode wordt deze maatregel verder uitgewerkt, inclusief alle (praktische) consequenties. Zoals de deadline voor het aanleveren van de schoolexamenresultaten en de daaropvolgende diplomabeslissing, de invulling van de zak-slaagbeslissing en de mogelijkheid van herkansing. Er wordt ook uitgezocht of er een beroepsmogelijkheid kan komen voor leerlingen die het niet eens zijn met de beslissing van de school. Scholen en leerlingen worden over de uitwerking van bovenstaande zo snel mogelijk geïnformeerd, maar uiterlijk op 6 april.

Onder welke voorwaarden kunnen scholen schoolexamens blijven afnemen?
De schoolexamens kunnen doorgaan als de scholen de afstand van 1,5 meter tussen de leerlingen en leraren in acht kunnen nemen. Bij het wachten voor het examen dient het samenscholingsadvies in acht genomen te kunnen worden. Dit betekent dat de school moet zorgen dat niet alle leerlingen op het schoolplein rondhangen voordat ze naar binnen kunnen en dat er duidelijke bewegwijzering is zodat er geen opstopping in de hal optreedt. Verder dient het aantal leerlingen per lokaal dusdanig beperkt te worden, dat er steeds 1,5 meter afstand kan worden gehouden, ook ten opzichte van de surveillerende docent.

Wat als een leerling ziek is of niet naar het school- of praktijkexamen kan komen?
Als een leerling ziek is of in thuisquarantaine zit, dan kan de leerling later het schoolexamen afronden. De school heeft tot aan de start van de zomervakantie (3 juli) om de schoolexamens in te plannen en af te nemen. Voor 3 juli moeten ook eventuele herkansingen uitgevoerd kunnen worden.

Mag het PTA worden aangepast?
Als het vanwege de huidige situatie noodzakelijk is om het PTA aan te passen, dan mag dat. Een voorwaarde hierbij is dat alle verplichte eindtermen gedekt worden. Om het PTA aan te passen is toestemming van MR nodig en de school moet dit melden bij de Inspectie. De VO-raad is op dit moment bezig met het opstellen van een handreiking over het aanpassen van het PTA.

Wat geldt er voor het volwassenenonderwijs (vavo)?
Voor het vavo gelden dezelfde regels en mogelijkheden als voor het reguliere voortgezet onderwijs.

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden