Halfjaarlijks overleg van Seniorenconvent met wethouder Blaauw

BRONCKHORST - Woensdag 30 oktober schoven de leden van het Seniorenconvent Bronckhorst aan bij wethouder Evert Blaauw voor het halfjaarlijks overleg over wat de senioren zoal bezighoudt in het dagelijks leven in de gemeente Bronckhorst.

Sociaal Domein
Prominent op de vergaderagenda stond de stand van zaken in het kader van de ontwikkelingen in het Sociaal Domein. De wethouder trok er een beetje een zorgelijk gezicht bij, memoreerde contacten met verschillende belangenorganisaties en kondigde een mogelijk begrotingstekort aan van circa 3,5 miljoen en wees er op dat dat gegeven de zaak niet bepaald makkelijk maakte. "We moeten alle zeilen bijzetten om de zaken zo goed mogelijk in het pak te steken", aldus de wethouder.
Daarmee was meteen toon en kleur van het overleg bepaald. Veel van de aangedragen 'punten van overleg', waren inderdaad nog in overleg en waren nog niet tot een afronding gekomen, zoals inderdaad de vormgeving van een nieuw beleidskader voor het Sociaal Domein.
Ook de Herziening afvalstoffenheffing wacht op definitieve afronding.

Mobiliteit
De vraag van het Seniorenconvent om een verbetering c.q. aanleg van een fietspad langs de Zomerweg is niet in het 'ronde archief' beland, maar maakt onderdeel uit van een integrale inventarisatie voor een nieuwe visie op mobiliteit. Fietsen en fietspaden zijn een belangrijk onderdeel in de visie. Onderzoek naar nut en noodzaak van de fietspaden, waaronder een vrijliggend fietspad langs de Zomerweg zijn onderdeel van dit onderzoek. De wethouder gaf toe dat "mede gezien het voorafgaande, is gebleken dat het onderzoek naar de totale mobiliteit geen prioriteit heeft."

Leeftijdsgrens van 75 jaar
Rond de Energietransitie speelde het volgende: in het verslag van het vorige halfjaarlijkse overleg tussen gemeente en Seniorenconvent, werd opgetekend dat de inwoners tot de leeftijd van 75 jaar onder voorwaarden in aanmerking komen voor een persoonlijke lening. Naar aanleiding daarvan vroeg het Seniorenconvent zich nu af op grond waarvan die leeftijdsgrens op 75 jaar was gesteld. De wethouder wees er op dat het géén hypothecaire leningen betrof, maar puur persoonlijke, dus zonder de dekking in de vorm van een woning. "En het zal duidelijk zijn dat daarvoor andere regels gelden dan voor een reguliere hypothecaire lening", aldus wethouder Blaauw.

Woningbouw
Een ander heet hangijzer, het Stikstofbesluit van de Rijksoverheid, leidde tot de vraag in hoeverre daarover problemen in gemeentelijk beleid te verwachten waren, met name op het gebied van de woningbouw. De wethouder liet daarover een krachtig en duidelijk geluid horen: "Wij laten er ons huisvestingsbeleid niet door vertragen", zo luidde de klip en klare boodschap uit de wethouderlijke mond.

Servicedesk
Bij de vraag naar aandacht voor het onderhoud van voetpaden, bijvoorbeeld ten aanzien van losliggende of uitstekende stoeptegels, was de wethouder opnieuw kort maar krachtig: "Dat zijn zaken die men simpelweg kan melden bij onze gemeentelijke Servicedesk. Het ongerief dat gemeld wordt, wordt doorgesluisd naar onze Buitendienst die er verder werk van zal maken."

Wethouder Blaauw was overigens zeer te spreken over het Pilotproject dat in gang is gezet in Zelhem, waar de Stichting Welzijn is gestart met de ontwikkeling van een Platform, waar verschillende maatschappelijke organisaties in deelnemen om tot een betere maatschappelijke vorm van samenwerking te komen. "Gaat heel goed", aldus de wethouder, "behoorlijk wat deelnemende partijen, zoals naast de Stichting Welzijn bijvoorbeeld ook Rode Kruis, Groene Kruis en kerkelijke organisaties. Ontwikkelt zich leuk."

Samenwerken?
Bij de rondvraag kwam een aspect aan de orde waar juist het tegenovergestelde van samenwerking aan het licht kwam. Op de vraag wanneer er iets gedaan zou worden aan de slordige, afstotelijke en niet bepaald verkeersveilige staat van de Wildenborchweg tussen Bronckhorst en Lochem, kon de wethouder geruststellend mededelen dat net een dag later op 31 oktober, een voorstel in de raad aan de orde kwam om een begin te maken met het verwijderen van de aanstootgevende betonnen versperringen, althans het fatsoeneren van de snelheidsvertragende bedoeling er van.

Aanleiding tot de rondvraag bleek te zijn dat de gemeente Lochem de voormelde fatsoenering al had uitgevoerd voor haar deel van de Wildenborchweg. Geldt samenwerking alleen voor platforms en niet voor gemeenten?

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden